Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

II. Objednávka, uzavření kupní smlouvy

III. Zrušení objednávky

IV. Odstoupení od smlouvy

V. Ochrana osobních údajů

VI. Řešení spotřebitelských sporů

VII. Práva z vadného plnění

VIII. Stížnosti

IX. Přeprava a dodání zboží, dodací lhůta

X. Platební podmínky a cena zboží

XI. Uživatelský účet

XI. Závěrečná ustanovení

XIII. Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení / baterií

 

Reklamační řád
Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář
Reklamační formulář
V případě vrácení textilního zboží musí být nepoškozené, nenošené, s původními štítky a v originálním obalu.

Úvodní ustanovení

 

Tyto VOP společnosti Aga24, s.r.o. IČ: 037 30 689 se sídlem Nová Tovární 1940, 737 01 Český Těšín, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pod spisovou značkou C 61159 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.svetprodeti.cz.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele je pro účely těchto VOP považována i každá právnická osoba, a to bez ohledu na svou právní povahu, předmět činnosti apod.

Změny nebo odlišná ujednání od těchto VOP vyžadují pro svou platnost podpis statutárního orgánu společnosti a vztahují se pouze na jednotlivé obchodní případy. Ostatní zaměstnanci prodávajícího nejsou oprávněni provádět změny nebo odlišná ujednání od těchto VOP, ani pro jednotlivé případy. Vylučuje se použití jakýchkoli obchodních podmínek kupujícího, a to i v případě obchodního vztahu mezi podnikateli. Vylučuje se přijetí nabídky s odchylkou, či podstatnou nebo nepodstatnou změnou.

Ustanovení VOP je nedílnou součástí kupní smlouvy a je vyhotoveno v českém jazyce.

Prodávající eviduje veškeré kupní smlouvy a na žádost kupujícího – spotřebitele mu k této smlouvě umožní přístup.

Podáním jednotlivé objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito VOP a deklaruje přijetí povinnosti se jimi řídit, jakož i vyjadřuje souhlas s použitím prostředků komunikace na dálku pro uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že zboží nebo služba může být prodávajícím poskytnuta výlučně osobám, které jsou právně způsobilé. Změna fakturačních a doručovacích údajů není po expedici objednávky možná

Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Aktuální znění VOP bude vždy zveřejněno na adrese www.svetprodeti.cz v textové podobě. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Objednávka, uzavření kupní smlouvy

Objednávku zboží je kupující oprávněn uskutečnit elektronicky, přičemž je kupující povinen vyplnit všechny povinné údaje příslušného formuláře. Alternativně je kupující oprávněn učinit objednávku i telefonicky.

Kupující je povinen se před uskutečněním objednávky seznámit s těmito VOP.

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást je Reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě zadání (odeslání) objednávky.

Před uzavřením kupní smlouvy prodávající sděluje nebo zpřístupní kupujícímu vhodným způsobem vzhledem k použitému prostředku komunikace na dálku (např. těmito VOP či Reklamačním řádem) údaje podle § 1820 odst. 1 OZ, kterými jsou:

 1. údaje o hlavních vlastnostech zboží nebo služby v rozsahu odpovídajícím použitému prostředku komunikace na dálku a povaze zboží nebo služby,
 2. údaje o své totožnosti,
 3. adresu sídla, telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty, případně i údaje o jiném prostředku on-line komunikace, který podnikatel též poskytuje za účelem rychlé a účinné komunikace a který spotřebiteli umožňuje uchovat písemnou komunikaci s podnikatelem v textové podobě, včetně data a času jejího uskutečnění,
 4. adresu provozovny, pokud se liší od adresy sídla,
 5. celkovou cenu a náklady na dodání podle § 1811 odst. 2 písm. c) a e) OZ,
 6. údaj o přizpůsobení ceny osobě spotřebitele na základě automatizovaného rozhodování, byla-li cena takto přizpůsobena,
 7. náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,
 8. způsob platby, způsob a čas dodání nebo plnění a případně pravidla vyřizování stížností,
 9. podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, pokud lze tohoto práva využít; náležitosti vzorového formuláře stanoví prováděcí právní předpis,
 10. údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, výši nákladů spojených s vrácením zboží, nemůže-li být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou,
 11. údaj, že při odstoupení od smlouvy po předložení žádosti o započetí plnění již v průběhu lhůty pro odstoupení podle § 1824a odst. 3 OZ nebo podle § 1828 odst. 5 OZ musí spotřebitel podnikateli poskytnout úhradu podle § 1834 OZ,
 12. údaj, že spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy, je-li tomu tak, nebo údaj o tom, za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne,
 13. údaj o existenci práv z vadného plnění, případně také o záruce za jakost, poprodejním servisu a jejich podmínkách,
 14. údaj o kodexu chování, pokud se jej podnikatel zavázal dodržovat v souvislosti s některou obchodní praktikou nebo odvětvím jeho podnikání a o tom, jak lze obdržet jeho kopii,
 15. údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou nebo má-li být závazek automaticky prodlužován,
 16. nejkratší dobu, po kterou budou trvat spotřebitelovy povinnosti ze smlouvy, má-li být smlouvou určena,
 17. údaj o povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována, a o jejích podmínkách,
 18. údaje o funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě podle § 1811 odst. 2 písm. h) a i) OZ, a
 19. údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování sporů spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

Prodávající není vázán kodexem chování ve smyslu bodu xiv. odst. 2.4. těchto VOP.

Před odesláním závazné objednávky dle tohoto článku má kupující možnost zkontrolovat a měnit veškeré údaje, které do objednávky vložil, jakož i možnost objednávku jako celek zrušit.

Bezprostředně před tím, než je kupujícím učiněna objednávka, Prodávající upozorní kupujícího jasným a výrazným způsobem na údaje o hlavních vlastnostech zboží a povaze zboží, celkovou cenu a náklady na dodání, nejkratší dobu, údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou nebo má-li být závazek automaticky prodlužován a po kterou budou trvat kupujícího povinnosti ze smlouvy, má-li být smlouvou určeny.

Objednávka zadaná kupujícím je pro kupujícího závazná.

Objednávku kupující odešle (závazně zadá) vůči prodávajícímu příkazem “Objednávka zavazující k platbě ” či jiným obdobným příkazem v rámci e-shopu.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy kupující objednávku zadá (viz i ustanovení § 1732 odst. 2 OZ), není-li dále uvedeno jinak. Obdržení objednávky prodávající kupujícímu neprodleně potvrdí na e-mail zadaný kupujícím v registračním formuláři.

Na základě uzavřené kupní smlouvy se prodávající zejména zavazuje dodat kupujícímu zboží dle uzavřené kupní smlouvy a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží a kupující se zejména zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu zboží, náklady na dodání (zejména poštovné) a balné.

Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o uzavřené smlouvě v textové podobě v přiměřené době po jejím uzavření, nejpozději však v okamžiku dodání zboží.

V případě, že je u objednávky vybrána jako způsob úhrady okamžitá úhrada on-line (tj. úhrada on-line platba kartou či on-line okamžitá platba přes platební bránu), je Kupní smlouva uzavřena až okamžikem skutečného provedení celé takové on-line platby. V případě, že je u objednávky vybrána jako způsob úhrady úhrada převodem na účet Prodávajícího, je Kupní smlouva uzavřena až okamžikem připsání úplné úhrady na účet Prodávajícího. Ve všech případech dle předchozích dvou vět je však Kupní smlouva uzavřena vždy jen za předpokladu, že Prodávající stále ještě má v rozhodném okamžiku předmětné zboží za původně nabízenou cenu na skladě; v uvedených případech, obdrží-li Prodávající více objednávek a není-li schopen uspokojit všechny, rozhoduje dřívější okamžik uzavření Kupní smlouvy.

Kupující si je vědom, že mu na základě koupě zboží, které je v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log Prodávajícího nebo jeho smluvních partnerů, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou upraveno jinak.

 

Zrušení objednávky

 

Kupující má právo zrušit svoji objednávku písemným oznámením zaslaným na adresu prodávajícího, anebo e-mailem na elektronickou adresu info@svetprodeti.cz prodávajícího v případě, že kupní cena nebyla dosud uhrazena a ze strany prodávajícího nebylo započato s plněním.

Prodávající má právo již potvrzenou objednávku zrušit v případě, že se následně ukáže, že:

 1. zboží není z technických důvodů možné dodat v dodací lhůtě,
 2. pokud prodávající nebo jeho dodavatelé zboží přestali vyrábět, případně dodávat, zboží bylo vyprodáno, bylo dočasně nedostupné,
 3. existují jiné překážky stojící mimo vůli prodávajícího, pro které není možné zboží řádně a včas dodat. V takovém případě prodávající bezodkladně kontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (poskytnutí jiného zboží či jiného plnění, jiná dodací lhůta). Nedojde-li k dohodě, má prodávající nebo kupující právo od smlouvy odstoupit. V případě, že kupující kupní cenu zboží úplně nebo částečně uhradil a od smlouvy odstoupil nebo prodávající objednávku zrušil, vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu uhrazenou kupní cenu, nejpozději do 14 dnů, způsobem, kterým peněžní prostředky přijal a není-li to možné bankovním převodem na účet, ze kterého byla platba kupní ceny poukázána.

 

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

 1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
 2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

Odstoupit lze korespondenčně na adrese uvedené v záhlaví těchto VOP nebo skrze e-mailovou adresu uvedenou tamtéž.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

Zboží kupující prodávajícímu vrátí úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Pokud se jedná o spotřební zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud kupující spotřebitel dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V případě proplácení dobropisu v hotovosti může prodávající požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající odmítnout peněžní prostředky proplatit.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu (nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy), veškeré peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijala, stejným způsobem. Náleží-li prodávajícímu náhrada za snížení hodnoty zboží, bude tato započtena na pohledávku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí Kupující spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy, nejpozději však do 14 dnů.

Pokud kupující spolu nebo souvislosti s nákupem zboží obdržel od prodávajícího dárek, a kupující odstoupil od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, je kupující povinen rovněž se zbožím vrátit i takto poskytnutý dárek.

Na kupujícího – podnikatele se ustanovení čl. 1 až 4.9 těchto VOP nevztahují. Kupujícímu – podnikateli může být ze strany prodávajícího umožněno od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit. V případě, je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než 50.000, - Kč vč. DPH, není takové odstoupení od smlouvy možné vůbec.

Nastane-li situace, kdy dojde k chybnému uvedení ceny zboží, a to zejména:

 1. cena zboží je na první pohled zjevně nesprávná (např. se výrazně odchyluje od obvyklé ceny zboží);
 2. cena souvisejících služeb jako je doprava, pojištění prodloužené záruky apod., je zjevně nesprávná;
 3. v ceně zboží chybí nebo přebývá jedna či více cifer;
 4. nebo sleva na zboží přesahuje 50 %, aniž by takové zboží bylo součástí zvláštní marketingové či výprodejové akce.

si prodávající vyhrazuje právo smlouvu s kupujícím (jak kupujícím – spotřebitelem, tak s kupujícím – podnikatelem) neuzavřít a pakliže k uzavření takové smlouvy již došlo, od smlouvy odstoupit, a to i poté, co kupující obdržel potvrzení objednávky. O takovém postupu prodávající kupujícího informuje prostřednictvím e-mailu.

Bude-li umožněno kupujícímu – podnikateli odstoupit od kupní smlouvy, pak tento bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

Neoznámil-li kupující podnikatel vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy

Kupující – podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy z důvodu výskytu vady, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

 1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
 2. použil-li kupující věc ještě před objevením vady;
 3. způsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím; nebo
 4. prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti a prodávající umožní kupujícímu podnikateli odstoupit od smlouvy, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 

Ochrana osobních údajů

 

Osobní údaje, které kupující poskytne prodávajícímu v souvislosti s uzavřením a plněním kupní smlouvy, je prodávající oprávněn zpracovávat na základě oprávněného zájmu (tzn. bez souhlasu kupujícího) v rozsahu nezbytném ke splnění kupní smlouvy uzavřené s kupujícím včetně dodání a doručení zboží, případné montáže zboží a uplatnění práv z odpovědnosti za vady, či v rozsahu nezbytném k provedení opatření před uzavřením kupní smlouvy, které si vyžádal kupující.

Informace ke zpracování osobních údajů v souvislosti s nákupem zboží jsou k dispozici v samostatném dokumentu na webových stránkách https://www.svetprodeti.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

 

Řešení spotřebitelských sporů

 

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Prodávající sděluje kupujícímu spotřebiteli, že subjektem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, a to způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím České obchodní inspekce naleznete na webové stránce coi.cz. Návrh na zahájení řešení spotřebitelského sporu je kupující (spotřebitel) oprávněn podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující (spotřebitel) uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé a musí zejména obsahovat údaje o stranách sporu, vylíčení rozhodných skutečností, kterých se spor týká, a návrh řešení, jehož se navrhovatel domáhá, k návrhu musí být přiložen doklad o tom, že se spotřebitel pokusil spor vyřešit s podnikatelem přímo, a kopie dalších písemností dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici (zejména o doklad o uzavření smlouvy, kopii korespondence stran apod.).

Spotřebitel má rovněž právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://ec.europa.eu/consumers/odr. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 524/2013, dostupným na webové stránce https://evropskyspotrebitel.cz/.

Práva z vadného plnění

 

Prodávající dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jak je ujednáno v kupní smlouvě. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

Práva a povinnosti související s právy z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a rovněž ustanoveními § 2161 až § 2174 OZ).

Kupující je v souladu s § 2104 povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
 2. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
 4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Práva z vadného plnění, postup pro uplatnění těchto práv (reklamace) a způsoby jeho vyřízení jakož i místo a čas přijímání reklamací a lhůty pro rozhodnutí o reklamaci a její vyřízení jsou upraveny v Reklamačním řádu, který tvoří nedílnou součást těchto VOP a je dostupný na https://www.svetprodeti.cz/reklamace-1/

Kupující – spotřebitel má při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění tato práva:

právo na bezplatnou opravu zboží nebo právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti. Kupující – spotřebitel smí uplatnit pouze takový způsob odstranění vady, který není nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující není oprávněn postoupit práva z odpovědnosti za vady a práva ze záruky (byla-li záruka poskytnuta) třetí osobě.

V případě, že kupující použije zboží k profesionálním či průmyslovým účelům a v příčinné souvislosti s takovým použitím se na zboží vyskytne vada, jedná se o vadu, kterou kupující sám způsobil a práva z vadného plnění tak kupujícímu nenáleží.

Odpovědnost za vady a práva z ní vyplývající pro všechny kupující, kteří nejsou spotřebiteli, se uplatní v rozsahu, který stanoví konkrétní dovozce či výrobce. Není-li tak stanoveno dovozcem či výrobcem, uplatní se práva vyplývající zodpovědnosti za vady dle § 2099 a násl. OZ.

Vyskytne-li se u zboží prodaného kupujícímu – podnikateli vada, má se za to, že kupní smlouva byla porušena nepodstatným způsobem a při uplatnění práva z vadného plnění se postupuje podle § 2107 OZ.

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění se řídí ustanoveními občanského zákoníku a u použitého zboží je zkrácena na 12 měsíců. Lhůta končí o příslušný počet měsíců později dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala. Lhůta začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na prodejním dokladu.

Stížnosti

 

V případě, že má kupující stížnost proti produktu, servisu či jednání zaměstnance prodávajícího, je kupující oprávněn zaslat svou stížnost na e-mailovou adresu info@svetprodeti.cz, kde bude kvalifikovaně vyřízena. Pakliže se stížnost týká reklamace či související oblasti, uplatní se Reklamační řád, podle něhož bude postupováno.

 

Přeprava a dodání zboží, dodací lhůta

 

Dodání zboží se uskutečňuje pouze v čase od 8:00-17:00 hod.

Dodání objednaného zboží se uskuteční v rámci dodací lhůty, kterou uvedl prodávající v potvrzení objednávky kupujícímu. Dodací lhůta začíná plynout dnem, kdy prodávající potvrdí objednávku kupujícího. V případě platby bezhotovostním převodem začíná dodací lhůta plynout dnem připsání částky dohodnuté kupní ceny včetně souvisejících poplatků na účet prodávajícího

Kupující je oprávněn zvolit některý z následujících způsobů dodání:

 1. prostřednictvím spediční firmy; a
 2. osobní odběr v provozovně prodávajícího.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží. Převzetím zboží u kupujících – podnikatelů je okamžik jeho předání prodávajícím kupujícímu, resp. prvnímu přepravci. V případě je-li kupujícím spotřebitel, je okamžikem převzetí zboží spotřebitelem od prodávajícího, resp. převzetí od dopravce.

Nebezpečí škody na zboží přechází rovněž na kupujícího, který si zboží nepřevzal, přestože mu prodávající se zbožím umožnil nakládat (vyzval jej k odběru zboží), dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k odběru zboží v provozovně prodávajícího uvedené ve výzvě k odběru zboží.

Způsob doručení zboží si určuje kupující. V případě, že je způsob doručení smluven na základě požadavku kupujícího jakožto osobní odběr, nese riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem doručení kupující.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Dodání se uskutečňuje až na konkrétní místo požadované kupujícím na adrese uvedené kupujícím. Kupující je však povinen zajistit na vlastní náklady průchodnost zboží na určené místo, zejména odstraněním všech překážek z chodeb, uvnitř bytu, sdělit prodávajícímu správné rozměry zárubní apod. Prodávající oprávněn zboží doručit před první uzamykatelné dveře. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání prodávajícím, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskutečněné dodání zboží ve výši dle platného ceníku a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Informace o termínu dostupnosti zboží uvedená v e-shopu je informací o předpokládané době naskladnění zboží. Prodávající je povinen kupujícího bez zbytečného odkladu po naskladnění zboží informovat o přesném termínu, kdy bude zboží připraveno k odběru kupujícím, nebo odesláno kupujícímu. Lhůta pro naskladnění zboží běží ode dne uzavření kupní smlouvy. Obsahuje-li objednávka zboží s různým termínem naskladnění, platí pro veškeré objednané zboží nejpozdější uvedený termín naskladnění. Toto ustanovení nevylučuje, aby bylo zboží kupujícímu dodáno postupně v několika částečných dodávkách podle jeho dostupnosti

Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto při převzetí zboží poznačit písemně do přepravního listu, popřípadě skeneru dopravce, oznámit přepravci/doručovatelské službě. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce/doručovatelské služby převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti s tím, že na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemusí být brán zřetel. V případě porušení zboží uvnitř zásilky, která nebyla z vnějšku viditelně poškozena, bude reklamace řešena individuálně dle dohody s kupujícím a přepravcem/doručovatelskou službou. Kupující si zároveň překontroluje počet balíků na přepravním listě, který musí být shodný se skutečným počtem doručených balíků. V případě, že se počet balíků na přepravním listě neshoduje s počtem balíků doručovaných, zákazník převezme zásilku s výhradou v přepravním listě a reklamaci nahlásí písemně na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví těchto VOP. V opačném případě soud ve smyslu ust. § 2112 práva z vadného plnění kupujícímu nepřizná.

V případě vyšší vytíženosti spedičních společností dle odst. 8.4 – 8.10 VOP či v případě, že bude objednávka zboží určena na adresu v okolí sídla či skladů kupujícího, v zájmu včasného doručení zboží, může prodávající provést dodání prostřednictvím svých zaměstnanců.

 

Platební podmínky a cena zboží

 

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také případné náklady spojené s dodáním zboží.

Úhrada kupní ceny může být provedena pouze vždy jedním zvoleným způsobem úhrady pro celou objednávky.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Nová Tovární 1940, 737 01 Český Těšín;
 2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; nebo
 3. bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 2300941186/2010.

V případech platby v hotovosti či na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží kupujícím. V případě platby bezhotovostním převodem je kupní cena splatná do 2 dnů od odeslání objednávky.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je povinnost kupujícího uhradit kupní cenu splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Fakturační údaje kupujícího nelze měnit po odeslání objednávky.

Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, není-li prodávajícím stanoveno jinak.

Ceny zboží v e-shopu se mohou lišit od cen, za něž je totožné zboží nabízeno v provozovnách prodávajícího; kupující není oprávněn požadovat při nákupu zboží v e-shopu snížení kupní ceny na úroveň prodejní ceny totožného zboží v provozovně.

Vznikne-li prodávajícímu povinnost vrátit kupujícímu kupní cenu, případně jiné peněžité plnění poskytnuté kupujícím prodávajícímu v souvislosti s kupní smlouvou, je prodávající oprávněn započíst si proti tomuto dluhu své pohledávky za kupujícím, které mu vznikly vůči kupujícímu na základě kupní smlouvy, jíž se týká vracené peněžité plnění.

Kupující odesláním objednávky uděluje prodávajícímu souhlas ve smyslu ust. § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), se zasíláním daňových dokladů vystavených prodávajícím v elektronické podobě na svou e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce.

Odstoupí-li kupující od uzavřené smlouvy s prodávajícím nebo budou-li kupujícímu vráceny peněžní prostředky z jiného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijala, stejným způsobem. Kupující je odpovědný za správnost údajů pro vrácení peněžních prostředků, které sdělí prodávající v případě, že není možné peněžní prostředky vrátit stejný způsobem, jakým byla provedena platba za objednávku.

Uživatelský účet

 

Nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu svetprodeti.cz je možný prostřednictvím registrace a zřízení uživatelského účtu (dále jen „uživatelský účet“) kupujícího, nebo bez jeho registrace.

Kupující odpovídá za správnost a aktuálnost údajů vyžadovaných pro uzavření kupní smlouvy.

Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo obchodních podmínek.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, nebo třetích osob, nebo technické výpadky apod.

Závěrečná ustanovení

 

Kupní smlouva a veškerá práva a povinnosti s ní související se řídí právem České republiky.

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

Zánik závazků z kupní smlouvy se nedotýká práva na splnění již vzniklých závazků a dluhů, smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani jiných ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po zániku závazků z kupní smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh z kupní smlouvy zajištěn, nedotýká se zánik závazků z kupní smlouvy ani zajištění dluhu.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně VOP).

Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se jejich vzájemný vztah řídí českým právním řádem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě odpovídajícího živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Prodávající a kupující užívají při komunikaci související s uzavřením a plněním kupní smlouvy adresy (poštovní i elektronické), které si sdělili za účelem uzavření kupní smlouvy.

Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.

Prodávající je oprávněn tyto VOP jednostranně měnit. Změnou VOP nejsou dotčeny práva a povinnosti vyplývající z kupních smluv uzavřených před nabytím účinnosti takové změny.

Jednotlivé kupní smlouvy jsou archivovány prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné třetím osobám.

Kupující prohlašuje, že si přečetl a řádně se seznámil s výše uvedenými VOP a že porozuměl jejich obsahu a souhlasí s nimi. VOP tvoří nedílnou přílohu uzavřené kupní smlouvy.

Tyto VOP jsou účinné od 1.4.2023 a vztahují se na kupní smlouvy uzavřené počínaje tímto dnem.

Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení / baterií (PDF)

Reklamační formulář ( pdf / 205 kB )
Rychlé doručeníOd objednání 24h
Zákaznický servisPo-Pá 7:00 -15:30
Bezpečná platbaNakupujte bezpečně
Akční nabídkySlevy až 50%
Ověřená firmaVíce než 10 let na trhu
Spokojení zákazníci300 000+ objednávek
Přihlašovací formulář
Zapomenuté hesloNová registrace